Menjador i temps de migdia

L’AFA gestiona els serveis de cuina, menjador i migdia de l’alumnat de l’escola entre les 12:30 i les 15 hores. Aquest servei el coordina la Comissió de Menjador, amb col·laboració amb representants de l’escola, de les famílies i de l’empresa responsable del monitoratge i cuina. Com a Casa, amb qui construirem el nou projecte de l’espai de migdia conjuntament amb l’escola.

El servei inclou l’espai de menjador, la migdiada (en el cas de P3) i esbarjo.

Els nens i nenes de P3 fan la migdiada en un espai habilitat amb monitors d’acompanyament. Per tal de respectar el ritme dels infants, la supressió de la migdiada es farà durant el curs segons les necessitats de cada infant.

Conscients de la importància que té l’espai de menjador i l’hora del migdia a nivell educatiu (treballant hàbits de salut i higiene, convivència, etc.) considerem molt important la participació i col·laboració de les famílies en la millora constant d’aquest servei i us convidem a visitar el menjador i compartir les vostres observacions i suggeriments amb la Comissió.

 

PREU 2020-21

-Preu per nen/a modalitat FIX: 6'33€
-Preu per nen/a modalitat EVENTUAL: 6'96€

Nota: el pagament es farà mensual.

Descomptes famílies nombroses i monoparentals

L'AFA ofereix un descompte del 15% per infant en el servei de menjador per a usuaris fixes, sempre i quan es compleixin les següents condicions:
• La família és sòcia de l'AFA
• S’acredita a l'AFA la condició que permet el descompte
•No es tenen rebuts pendents de pagament

COMUNICACIÓ I CONTACTE

Per comunicar dietes, dies eventuals, altes, baixes, absències, incidències, pagaments, etc., contacteu amb la coordinadora de menjador de 9 a 10,30 h al local de l’AFA en persona o trucant a 933 117 213 o al mòbil 691 610 323 o via mail al mestregibertmenjadors@gmail.com.

Per qüestions del projecte educatiu i monitoratge, contacteu amb la coordinadora de 9:00 a 10.30h al telèfon 691 610 323.

Per queixes us podeu adreçar al mail de la comissió de menjador afamgmenjador@gmail.com

COMISSIÓ DE MENJADOR

La comissió de menjador està formada per:
Miriam, Sònia, Abi, Susana i Carlos (AFA)
Equip de direcció de l'escola
Equip de Com a Casa
Coordinadors de Menjador: Rosa

NORMES COVID

 De manera excepcional els rebuts es faran a mes vençut.

 En cas de confinament hi haurà servei de carmanyola.

 Els alumnes becats, per recomanació del Departament, han de venir a buscar l'àpat diari per fer ús de l'ajut econòmic.

 La resta de famílies poden sol·licitar el servei per un preu de 3,10€ diaris.

 Les famílies que facin el pagament mitjançant TPV, hauran d’avisar a la coordinadora que sortirà al carrer per la porta del carrer Irlanda dins l’horari establert per tal de realitzar el cobrament.

 A nivell de servei de menjador s’han pres les mesures d’higiene, seguretat enregistrades al pla de funcionament de l’escola.

- Per a qualsevol dubte us podeu dirigir a la coordinadora.

NORMATIVA DEL MENJADOR

A fi de garantir el bon funcionament d’aquest servei cal tenir en compte la següent normativa:

 

- Hi ha dues modalitats d’usuaris: fixos i eventuals. 

- Es considera FIX aquell nen o nena que estableix una pauta d’assistència a partir d’un dia  setmanal (sempre que sigui el mateix dia de la setmana).  

- El cobrament dels usuaris fixos es farà entre el dia 1 i 3 de cada mes, per domiciliació  bancària o en efectiu al local de l’AFA. En cas de retorn del rebut s'aplica un recàrrec de  4,10€ en concepte de despeses bancàries.  

- Les famílies que tinguin un rebut impagat dintre de les dates establertes (abans del dia  15 del mes en curs) i no es posin en contacte amb la encarregada de la gestió, no  podran fer ús del menjador fins que liquidin la totalitat del deute. 

- S’aplicarà preu EVENTUAL els dies que no estiguin dins de la pauta assenyalada a la  inscripció. El tutor/a ha d’avisar a la persona encarregada de la gestió del menjador, com  a molt tard, el mateix dia de 9 a 10,30h del matí.  

Regulacions dels  mesos pagats. - Els usuaris fixos que per qualsevol motiu no puguin assistir al menjador de forma puntual  poden avisar fins les 10,30h del matí del mateix dia a la persona encarregada de la gestió del  menjador (presencialment al local de l’AFA o per telèfon/contestador al 933 117 213 o al mòbil 691 610 323 o via mail al mestregibertmenjadors@gmail.com).  Només realitzant aquesta gestió es farà efectiu el retorn de 3’165€ corresponents al dinar  del dia (en concepte d’absentisme). Si no s’avisa, no es farà la devolució d’aquest import. 

- Els nens i nenes becats han de pagar el preu establert fins que no arribin les llistes  oficials de becats de l’escola i es puguin aplicar els nous preus i fer les devolucions corresponents.

- El 100% de l’import corresponent als menús dels dies de colònies es retornen.  - Els abonaments de les absències i les regulacions per excursions o colònies es faran  efectius en el rebut del mes següent. 

- Els canvis en la rutina d’assistència, així com els canvis de domiciliació bancària i les  baixes s’han de comunicar per escrit a la persona encarregada de la gestió del menjador abans del dia 1 de cada mes per tal de poder actualitzar la informació abans de passar els  rebuts. En cas de no fer-ho abans d’aquesta data, les regulacions es faran el mes  següent.  

- Els preus detallats en aquesta normativa es poden veure modificats per canvis en la  normativa del Departament d’Ensenyament. Tot i que no preveiem que això succeeixi,  donat el cas, us informarem puntualment.  

- Els nens i nenes fixos al servei de menjador que els dies d’excursió o sortides d’un dia no  desitgin el menú de picnic, hauran de contestar via Dinantia al missatge enviat per la coordinadora, per ratificar si volen o no el servei. En cas de no fer ús del servei es retornarà l’import de 3’165 € (en  concepte d’absentisme). En cas de no avisar, no es retornarà aquest import i es prepararà el picnic per aquest infant.

 

AL·LÈRGIES I INTOLERÀNCIES

Tota la documentació i/o medicació dels nens/es que presenten algun tipus d’al·lèrgia o intolerància s’haurà de facilitar a la coordinadora de menjador.

Us demanem que mantingueu actualitzada la informació que doneu a l’escola (altes, nova medicació, informes del pediatre o de l’al·lergòleg, noves al·lèrgies, etc.) i que ho feu a través de la Direcció i la Coordinadora de monitors de menjador de Com a Casa.

MATERIAL QUE CAL PORTAR (només pels infants del Cicle Infantil)

P3

Bossa de roba per al menjador. Marcada amb el nom i prou gran perquè hi càpiga el pitet i el llençol.

2 pitets (amb goma). Marcat amb el nom del nen/a.

Llençol. El llençol es podrà encarregar a la coordinadora de menjador a principi de curs, mitjançant els canals de comunicació, per un preu de 7€; i es farà entrega a l’inici del servei.En cas que la familia vulgui comprar-lo fora de l’escola, ha d’anar marcat amb una tira adhesiva amb el nom i els cognoms del nen/a i un distintiu per tal que el vostre fill/a el pugui reconèixer. Les mides han de ser de 130 cm per 55 cm, amb gomes a les cantonades.

Comunicació via Dinantia: cada dia rebreu un missatge del menjador on s’hi especifica com ha menjat el vostre fill/a i si ha dormit o no

Cada divendres, la bossa de menjador amb el pitet i el llençol es retornen a casa per rentar.

P4 i P5

 Comunicació via Dinantia. Cada dia rebreu un missatge del menjador on s’hi especifica com ha menjat el vostre fill/a.